Harmaa Cane corso uros järvimaisemassa.

Yhdistyksen säännöt:


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka;

Yhdistyksen nimi on Suomen Cane Corso Yhdistys ry  ja siitä käytetään epävirallista lyhennettä SCCY. Yhdistyksen kotipaikka on Sastamala, toiminta-alue koko Suomi ja sen virallinen kieli on suomi.


2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu;

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten, rotumääritelmän mukaisten cane corsojen terveyteen panostavaa kasvatusta ja jalostusta, tuoda rotua tunnetuksi sille ominaisten ainutlaatuisten käyttö-, luonne- ja ulkonäkö ominaisuuksien turvaamiseksi sekä toimia yhdysväylänä cane corso-harrastajien ja kasvattajien kanssa kansallisesti että kansainvälisesti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi  järjestää koiranäyttelyitä, koulutusta, leirejä, illanviettoja, kokeita, testejä ja kilpailuja, erilaisia kursseja ja luentoja sekä yleisötilaisuuksia. Yhdistys voi myös harjoittaa ja  ylläpitää tiedonkeruuta ja tilastointia sekä järjestää erilaista valistus- ja opetustoimintaa rodun käyttö- ja ulkomuoto ominaisuuksien säilyttämiseksi rotumääritelmän mukaisina. Yhdistys voi tehdä julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, anottuaan asianmukaisen luvan, järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia, yleisiä juhlia ja tilaisuuksia, vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Yhdistys voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarvittavaa kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi periä jäsen- ja liittymismaksuja ja myydä jäsentuotteitaan. Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä rotujärjestö Bullmastiffit- ja Mastiffit Ry:een. Yhdistys voi kuulua  jäsenenä myös muihin sen toimintaa ja tarkoitusperiä palveleviin yhdistyksiin, järjestöihin ja liittoihin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.


3. Jäsenyys:

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva yksityinen henkilö. Hallitus voi ehdottaa erityisesti ansioituneen henkilön kutsumista yhdistyksen kunniajäseneksi. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen jäsenkasvattaja voi liittää uudet pennun omistajat vuosikokouksessa päätetyllä halvemmalla jäsenmaksulla yhdistyksen varsinaiseksi jäseniksi saatuaan liittämiseen suostumuksen. Kasvattaja voi liittää omistajat pentujen ollessa alle kuuden (6) kuukauden ikäisiä. Jäsenkasvattajan tulee olla liittynyt yhdistykseen ennen pentueen syntymistä. Jotta kasvattaja voi liittää pennun ostajat halvemmalla maksulla tulee hänen olla myös rotujärjestö Bullmastiffi- ja Mastiffit Ry:n jäsen. Jäsenkasvattajan tulee olla Suomen Kennelliiton ja rotujärjestön jäsen. 

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus. Hallituksen ei tarvitse perustella tekemiään päätöksiä jäsenhakemuksista. Hallituksen tekemästä päätöksestä jäsenyydestä ei voi valittaa.

Varsinaisilta, perhe ja jäsenkasvattajan liittämiltä jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä liittymis- eikä jäsenmaksuja. 

Jokaisella täysi-ikäisellä jäsenellä on yhdistyksen vuosikokouksessa yksi (1) ääni. Yhdistyksellä ei ole käytössä valtakirja-menettelyä.


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen:

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksen jäsenyydestä kirjallisesti ilmoittamalla joko hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen katsotaan eronneeksi  kun erääntynyttä jäsenmaksua ei ole maksettu kahden (2) kuukauden kuluessa eräpäivästä.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja ehtoja. Hallitus voi erottaa jäsenen mikäli tämä toimii vastoin Suomen lakia, yhdistyksen sääntöjä, päätöksiä tai yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti. Jäsen voidaan erottaa myös silloin kun hän on todistettavasti toiminut hyvien kenneltapojen ja eettisen koiranpidon vastaisesti tai jos Suomen Kennelliitto on ryhtynyt kurinpidollisiin toimiin jäsentä kohtaan.  Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen. Eronneen tai erotetun jäsenen jäsenmaksua ei palauteta. (Erottamisesta ei voi valittaa.)


5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi (5) muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan yhdeksi (1) ja muut jäsenet kahdeksi (2) toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Erovuorossa on vuosittain lähinnä puolet jäsenistä. Kahtena ensimmäisenä vuonna erovuoroisuus valitaan arvalla. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen.  

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Mikäli sihteeri, rahastonhoitaja tai muu tarvittava toimihenkilö otetaan hallituksen ulkopuolelta, ei näillä henkilöillä ole äänioikeutta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksella on oikeus kutsua kokouksiin toimikuntien ja toisten yhdistysten hallitusten jäseniä sekä muita asiantuntijoita mikäli katsoo sen olevan välttämätöntä. Näillä henkilöillä ei kuitenkaan ole äänioikeutta. 


6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä yhdistyksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle kuukausi ennen yhdistyksen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. (Tilintarkastuslaki 2 luku 4 §)


8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttävät jäsenet yhdistyksen kokouksissa.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa siitä kun, vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana helmi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi (1) ääni.


9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu esitetään yhdistyksen kotisivuilla tai lähetetään jäsenille sähköisesti. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Mahdolliseen ylimääräiseen kokouksen koolle kutsuminen tapahtuu kuten sääntömääräisten kokousten.


10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8.Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9.Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
10.Hallituksen esittämien ja muiden kokouskutsussa esitettyjen asioiden käsittely.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 31.1. mennessä, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Yhdistyksen tietosuojaseloste (GDPR):


Tietosuojaseloste:

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen.

Uudella sääntelyllä parannetaan kuluttajien tietosuojaa, sillä se lisää henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä ja yhtenäistää sääntelyä kaikissa EU-maissa.

Me Suomen Cane Corso Yhdistys ry:ssä ymmärrämme yksityisyyden suojan merkityksen. Osana tietosuojasääntelyyn valmistautumista teimme tietosuojaselosteemme.

Tämä on sinulle tiedoksi – sinun ei tarvitse tehdä asian vuoksi mitään.


SUOMEN CANE CORSO YHDISTYS RY:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste:

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. Tässä jakelussa ovat kaikki jäsenet, joiden sähköpostiosoite löytyy Suomen Cane Corso Yhdistys ry:n rekisteristä. Lisäksi tämä seloste löytyy SCCY:n somekanavilta.


1. Rekisterinpitäjä: 

Suomen Cane Corso Yhdistys Ry, Sastamala 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Tiina-Mari Kannisto: sccy.sihteeri@gmail.com

Rekisteri on jäsenten osalta yhteisrekisteri, jota käyttävät Suomen Cane Corso Yhdistys ry:n johtokunta, jäsensihteeri sekä tapahtumavastaavat. 

 

2. Rekisteröidyt:

Suomen Cane Corso Yhdistys ry:n jäsenet.

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus:

Rekisterin pitämisen peruste: 

 Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn informoinnin perusteella.


Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus - henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 Jäsensuhteen hoitaminen 

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot:

Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot:

Nimi 

Paikkakunta 

Sähköposti 


 Asiakastiedot:

 Tiedot jäsenasioista 

 

5. Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisena osoitteeseen: sccy.sihteeri@gmail.com .

Tarkastusoikeus:

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen:

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus:

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto:

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.

Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen:

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

 Jäsentiedot saadaan säännönmukaisesti:

 Jäseneltä itseltään sähköpostitse

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Emme myy tai vuokraa jäsenrekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.

 

8. Käsittelyn kesto:

Asiakkaan tiedot poistuvat rekisteristä, mikäli hän lopettaa jäsenyytensä yhdistykseen.

 

9. Henkilötietojen käsittelijät:

Jäsenrekisterin tietoja käsittelevät Suomen Cane Corso Yhdistys ry:n johtokunta, jäsensihteeri sekä tapahtumavastaavat. Emme luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle.

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle:

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi:

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

12. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi: 

Sähköinen asiakasrekisteri: 

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurien ja muiden teknisten keinojen avulla.

Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän jäsenet. 

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. 


Manuaalinen asiakasrekisteri: 

Asiakasrekisteriä säilytetään lukitussa tilassa.